PROKOZ KOZMETİK ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİ...

PROKOZ KOZMETİK ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİ AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu : PROKOZ Kozmetik Medikalithalat İhracat mümessillik taahhüt tic.ltd.şti.          Prokoz Kozmetik olarak kişisel verilerinizingüvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarakürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tümşahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önematfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekliile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiğisurette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1.         KişiselVerilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet veŞirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmeklebirlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri veofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobiluygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olaraktoplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerdenyararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verilerinizişlenebilecektir.Ayrıca, Şirket veya Topluluk Şirketlerimizin hizmetlerinikullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızıkullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde,Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızdakişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiztarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve ToplulukŞirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanımalışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisindeolan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafındanyürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonlarınfiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Topluluk Şirketleri müşterilerideğerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlikyönetimi, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve işstratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynaklarıpolitikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilindeişlenecektir.
2.         İşlenen KişiselVerilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiztarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekliçalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve ToplulukŞirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanımalışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,Şirketimizin, Topluluk Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisindeolan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafındanyürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonlarınfiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi(yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri,hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerininbelirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarınınyürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ToplulukŞirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özelkişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlemeşartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
3.         Kişisel VeriToplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronikortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün vehizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamdaŞirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru birşekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanankişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişiselveri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerindebelirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
4.         Kişisel VeriSahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi,işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmenizdurumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içindeücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kuruluncabir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedekiücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; •          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,•           Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•           KVKKanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişiselverilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleminkişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramasıhâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıdabelirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KişiselVerileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimizeiletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntembelirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarakŞirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzuileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespitedici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardankullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içerentalebinizi; www.inanir.com adresindekiformu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Gülbahar mahallesi 2.Taşocağıcaddesi Şekerciler sokak No:9/2 Mecidiyeköy 34394 Şişli/ İSTANBUL adresinekimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıylaveya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgiliformu prokozkozmetik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarakiletebilirsiniz. 

Markalarımız hakkında daha detaylı bilgi almak ister misiniz?

İnanır Group bünyesinde bulunan çeşitli marka ve kuruluşları daha yakından tanımak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İLETİŞİME GEÇİN